GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez firmę PC SERWIS mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Długość gwarancji jest określona przez producenta lub/i dystrybutora, która jest określona w warunkach gwarancji dołączonej do towaru.
 3. Sprzedawca udziela rękojmi za zakupiony sprzęt komputerowy, która wynosi ustawowo 24 miesiące od daty zakupu.
 4. Zestawy komputerowe, tj.: jednostka centralna, urządzenia wejścia/wyjścia, oprogramowanie systemowe, są usługą polegającą na: zamówieniu, skompletowaniu, montażu, konfiguracji oraz instalacji oprogramowania systemowego, wedle szczegółowej specyfikacji, która podlega rękojmi określonej przez ustawodawcę, tj.: 24 miesiące od daty zakupu.
 5. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć,
 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe wskutek:
  -samodzielnych napraw
  -przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie
  -okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
  -celowe uszkodzenia sprzętu,
  -czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność